Fredagswhisky

fredagswhisky

Whiskey with glacier ice, aboard Langöysund


Av chamer80