Fredagswhisky

fredagswhisky

Sad Rye


Av swanksalot
Empty bottles are melancholy, no?