Fredagswhisky

fredagswhisky

My old friend Whiskey, who was accidentally killed in Ottawa last May


Av NickP.